EU2020 strategie

In mei 2009 is door de Europese Onderwijs- Jeugd- en Cultuurraad een nieuwe set van gezamenlijke doelstellingen vastgesteld in het werkprogramma Onderwijs en Training 2020. Dit werkprogramma is in samenhang met de bredere EU-strategie voor ‘jobs and growth’ die een jaar later (maart 2010) door de Europese Raad werd gelanceerd. De voortgang  op de onderwijsdoelstellingen wordt gevolgd met onderstaande indicatoren.

EU2020 indicatoren

Voor onderwijs zijn er op Europees niveau doelstellingen geformuleerd voor: het verminderen van voortijdig schoolverlaten, meer deelname aan scholing door volwassenen, het verminderen van het aantal kinderen met geringe lees-, wiskunde- en natuurwetenschappelijke vaardigheden, meer hoger opgeleiden tussen de 30 en 34 jaar en meer kinderen van 4 jaar tot de leerplichtige leeftijd die deelnemen aan vroegschoolse educatie. Voor deze indicatoren worden de ontwikkelingen hier getoond m.u.v. de deelname aan vroegschoolse educatie. Deze is namelijk, op basis van de internationaal gehanteerde definitie, in Nederland bijna 100% . De voortgang van de EU-landen op alle genoemde indicatoren is te vinden in de Education and Training Monitor van de EU.

Onderwijsstructuur per land

Het Nederlandse onderwijsstelsel wordt vergeleken met dat van verschillende EU-landen. Voor een goede vergelijking tussen landen is het belangrijk rekening te houden met de nationale verschillen in onderwijsstructuur. In onderstaande figuur wordt de onderwijsstructuur van Nederland vergeleken met die van enkele Europese referentielanden. De onderwijsstructuur is per EU-land te vinden in de Eurydice rapportage "The structure of the European Education Systems". Van links naar rechts is telkens een leeftijdsas getekend. Daarop wordt voor elke leeftijdsjaar het aangewezen onderwijsprogramma aangeven. De rode lijn markeert de (theoretische) periode van de leerplicht. De lichtroze lijn markeert die van de deeltijdleerplicht (tussentijdse uitstroom of zittenblijvers zijn buiten beschouwing gelaten). Voor het hoger onderwijs wordt geen leeftijdsas gegeven, maar een duur van het onderwijsprogramma.