Aandeel scholen en besturen dat tevreden is over het post-initiële opleidingsaanbod

Het post-initiële opleidingsaanbod is goed afgestemd op de vraag van scholen en schoolbesturen.

Welke beweging is zichtbaar

In 2015 heeft ResearchNed een eenmalig onderzoek gedaan naar de vraag en het aanbod van post-initiële opleidingen voor leerkrachten in het primair onderwijs. De onderzoeksuitkomsten zijn gebruikt om verdere acties vorm te geven.

Welke acties worden ondernomen

Op basis van de verbeterpunten en aanbevelingen uit het onderzoek naar vraag en aanbod nascholing in het po is onder regie van de PO-Raad het landelijk platform nascholing opgericht.17 Dit bestaat uit een vertegenwoordiging van sociale partners, de Vereniging Hogescholen, de VSNU, het Landelijk Overleg Leraren Basisonderwijs (Lobo). Het platform heeft als belangrijkste doel te zorgen voor kennisuitwisseling en afstemming rond nascholing in het po.
 Het platform nascholing komt met enige regelmaat bijeen. Daarnaast werken de verschillende onderwijssectoren samen aan een toekomstvisie op het samen opleiden van leraren, waarin de samenwerking van opleidingen en scholen wordt versterkt.

17 ResearchNed , Vraag en aanbod nascholing leerkrachten primair onderwijs, 2015