Aandeel besturen dat in het HRM beleid inzet op het versterken van onderzoekende vaardigheden van leerkrachten

Schoolbesturen nemen in hun HRM-beleid op dat ze leraren opleiden, dan wel aannemen, die onderzoekende vaardigheden hebben. Deze leraren krijgen een positie binnen de schoolorganisatie waarin ze hun vaardigheden kunnen benutten en waardoor de kwaiteitscyclus verrijkt wordt. 

Welke beweging is zichtbaar

In 2017 is de aandacht van besturen voor  het versterken van onderzoekende vaardigheden van leraren ongeveer gelijk gebleven. Dat houdt in dat circa een derde van de schoolbesturen de ontwikkeling van onderzoekende vaardigheden heeft ondergebracht in hun scholingsbeleid en dat hun HRM-beleid gericht is op het aantrekken van leraren met onderzoekende vaardigheden.

Welke acties worden ondernomen

In 2016 is op initiatief van de PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek gestart met pilots 'Werkplaatsen Onderwijsonderzoek'. Binnen deze werkplaatsen werken schoolbesturen, hogescholen en universiteiten samen aan een duurzame verbinding tussen onderwijspraktijk, onderwijsbeleid van schoolbesturen en wetenschappelijk onderzoek. Vragen uit de onderwijspraktijk vormen de basis van het onderzoek. Leraren worden hierdoor aangespoord om onderzoek te integreren in hun dagelijks werk.

In 2016 is eveneens de ‘Kennisrotonde’ geïntroduceerd. Een gemeenschappelijk initiatief van OCW, NRO, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad de Onderwijscoöperatie (OC). Het betreft een loket waar onderwijsprofessionals terecht kunnen met actuele vragen uit de onderwijspraktijk die concreet en goed te onderzoeken zijn. Voor beantwoording wordt gebruik gemaakt van bestaande kennis uit (wetenschappelijk) onderzoek of wordt kortlopend onderzoek geïnitieerd. In anderhalf jaar tijd heeft de Kennisrotonde al meer dan 200 vragen uit de praktijk ontvangen. Deze vragen worden beantwoord door 17 kennismakelaars van verschillende disciplines. Voor de beantwoording van vragen maken zij onder andere gebruik van de kennis van 100 onderzoekers die zich inmiddels hebben aangemeld als antwoordspecialist voor verschillende onderwerpen.