Aandeel leraren met een afgeronde wo-bachelor of hbo-/wo masteropleiding

In 2020 beschikt 30 procent van de leraren in het po over een wo-bachelor of hbo-/wo masteropleiding.

Aandeel leraren met een afgeronde wo-bachelor of hbo-/wo masteropleiding
Aandeel lerarenAandeel leraren
201320,0%ambitie20%
201421,0%ambitie20,75%
201521,2%ambitie21,5%
201621,5%ambitie22,25%
2017ambitie23%
2018ambitie25,3333333333333%
2019ambitie27,6666666666667%
2020ambitie30%

Welke beweging is zichtbaar

Het aandeel masteropgeleiden is licht gestegen naar 22 procent. Deze stijging is niet voldoende om de doelstelling van 30 procent te behalen. Bij bestuurders heeft dit thema tot nog toe de laagste prioriteit in vergelijking met andere thema's binnen het bestuursakkoord.15 Wel heeft 66 procent de ambitie om per school meer leraren in het team te hebben met een afgeronde hbo- of wo-master of een wo-bachelor. Van de schoolleiders  geeft 81 procent aan leraren te stimuleren om een wo-bachelor of hbo- of wo-master te (gaan) volgen. 

15 Regioplan, Enquêtes bestuursakkoord po - tabellenrapport, 2017

Welke acties worden ondernomen

OCW stelt, net als in voorgaande jaren, instrumenten beschikbaar om (aanstaande) leraren te faciliteren om hun wo-bachelor of hbo-/wo masteropleiding te doen, te weten: de Lerarenbeurs en de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters. Van de leraren die in de periode 2010-2015 een master hebben behaald, heeft een ruime meerderheid (69 procent) hiervoor de Lerarenbeurs ingezet.
Vanaf 2017 is tevens een Teambeurs beschikbaar. Met de Teambeurs volgen twee of meer leerkrachten (van een school of schoolbestuur) een masteropleiding waarbij een specifiek ontwikkelpunt van hun school centraal staat.
Ook is er ruimte voor het op maat maken van het opleidingstraject en het benutten van het geleerde binnen de school door het faciliteren van kennisdeling en extra tijd na afloop van de studie. De gedachte achter de Teambeurs is dat het volgen van een masteropleiding niet alleen verrijkend is voor de leraar zelf, maar ook kan worden gezien als een belangrijke bijdrage aan vernieuwing van het onderwijs en team- en schoolontwikkeling. Voor studiejaar 2017/2018 is aan 23 schoolbesturen subsidie verleend.

Om het aanbod van masteropleidingen te verruimen, is de Radboud Universiteit bezig met het ontwikkelen van een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Het gaat om een driejarige universitaire opleiding waarvan het curriculum volledig gericht is op de beroepsuitoefening. Het doel is meer vwo'ers te interesseren voor het leraarsberoep.  

Bron: DUO en Regioplan Brontabel als csv (269 bytes)