Aandeel besturen dat in hun HRM-beleid stuurt op de brede samenstelling van het schoolteam, inclusief meer masters en academici

De schoolbesturen nemen de bredere samenstelling van het schoolteam op in hun HRM-beleid, waarbij ook aandacht is voor de inzetbaarheid van hoger opgeleiden in de scholen, eventueel gekoppeld aan functiedifferentiatie.

Welke beweging is zichtbaar

De cijfers uit het onderzoek van Regioplan geven eenzelfde positief beeld als in 2016: een ruime meerderheid van de besturen (70 procent) geeft aan dat zij leraren met een afgeronde wo-bachelor of hbo-/wo-master stimuleren een andere rol te vervullen binnen het schoolteam. Bij schoolleiders is dit 76 procent. Besturen zien voor leraren met een afgeronde wo-bachelor of hbo-/wo-master net als in 2016 met name een specialistenrol (vakinhoudelijk (91 procent) en schoolontwikkeling (81 procent)). 

Welke acties worden ondernomen

Goed HRM-beleid is een randvoorwaarde om de kennis en vaardigheden van leraren met een wo-bachelor of hbo-/wo-master te benutten in de schoolpraktijk. Besturen en schoolleiders moeten – met het oog op de school en de gewenste onderwijsontwikkeling – vaststellen aan welke academisch en masteropgeleide leraren zij behoefte hebben. Schoolbesturen kunnen de functiemix benutten om ervoor te zorgen dat masteropgeleide leraren (uitzicht op) een functie krijgen met een hogere beloning. Hierdoor ontstaat meer diversiteit in rollen en taken binnen lerarenteams.
Masteropgeleide leraren kunnen zo een uitdagende functie binnen de school krijgen waarbij zij hun nieuw opgedane vaardigheden kunnen inzetten voor de school- en onderwijsontwikkeling. Om dit te stimuleren is in 2016 onder regie van OCW, de PO-Raad en de vakbonden de aanpak ‘versterking HRM-beleid/functiemix’ voor schoolbesturen gestart en deze wordt voortgezet in 2017.
Voor schoolbesturen zijn in het najaar van 2016 en in het voorjaar van 2017 in diverse regio’s in Nederland bijeenkomsten georganiseerd waarin schoolbesturen en personeelsfunctionarissen van verschillende scholen bij elkaar gekomen zijn om van elkaar te laten leren en elkaar te stimuleren om de functiemix in te zetten als instrument binnen het HRM-beleid. Daarnaast komen 24 schoolbesturen in aanmerking voor een individueel traject, die inmiddels bijna allemaal zijn gestart.16 In 2017 is de PO-Raad begonnen met het organiseren van een leergang strategisch HR-beleid. Schoolbesturen die een volgende stap willen zetten met professioneel, strategisch personeelsbeleid binnen hun organisatie kunnen zich inschrijven voor deze leergang.

16 Zie: www.functiemix.nl