Aandeel besturen dat gebruik maakt van een (gevalideerd) instrument voor de didactische vaardigheden

De schoolbesturen maken uiterlijk in 2017 in hun HRM-beleid gebruik van een gevalideerd instrument waarmee de didactische vaardigheden van de leraar in beeld gebracht worden.

Aandeel schoolbesturen dat in hun HRM-beleid gebruik maakt van een (gevalideerd) instrument waarmee de didactische vaardigheden van de leraar in beeld gebracht worden
Aandeel besturenAandeel besturen
201568%ambitie68%
201671%ambitie84%
201772%ambitie100%

Welke beweging is zichtbaar

Een meerderheid van de besturen (59 procent) brengt de didactische vaardigheden van de leerkrachten grotendeels of volledig in beeld.10 In 2016  was dit 70 procent. Dit verschil valt echter binnen de foutmarge. 72 procent van de besturen die lesbezoeken hanteert om didactische vaardigheden in beeld te brengen, maakt hierbij gebruik van een observatie-instrument. 11 Hier is onvoldoende ontwikkeling zichtbaar om de doelstelling te halen.

10 Regioplan, Enquêtes bestuursakkoord po - tabellenrapport, 2017.
11 Dit is in 2016 ook gemeten. De antwoordcategorieën van 2016 wijken echter dusdanig af dat de resultaten van 2016 en 2017 niet vergelijkbaar zijn.

Welke acties worden ondernomen

In de cao PO 2014-2015 hebben de sociale partners afgeproken dat startende leraren recht hebben op een coach en op extra tijd voor professionalisering. Ook is afgesproken dat de beheersing van hun vaardigheden zal worden vastgesteld met een observatie-instrument. De PO-Raad zorgt voor voorlichting aan besturen over de begeleiding van starters. Ook heeft de PO-Raad in samenwerking met het Steunpunt Opleidingsscholen in voorjaar 2017 een werkconferentie georganiseerd over 'begeleiding startende leraren'. De PO-Raad is in 2017 bovendien gestart met een pilot gericht op het versterken van didactische vaardigheden van alle leraren, door middel van het begeleiden van 10 schoolbesturen bij het werken met het ICALT-instrument. 

Bron: Regioplan, Enquête Bestuursakkoord, 2016 Brontabel als csv (126 bytes)