Aandeel startende leraren dat begeleiding krijgt (naar cohort)

De schoolbesturen zorgen vanaf uiterlijk 2017 voor planmatige begeleiding van elke startende leraar, op basis van een jaarlijkse vaardigheidsmeting.

Aandeel startende leraren dat begeleiding krijgt naar cohort
Aandeel startende lerarenAandeel startende leraren
200976%ambitie
201081%ambitie
201178%ambitie
201272%ambitie
201374%ambitie73,9%
201472%ambitie77,6285714285714%
201579%ambitie81,3571428571429%
201683%ambitie85,0857142857143%
2017ambitie88,8142857142857%
2018ambitie92,5428571428571%
2019ambitie96,2714285714286%
2020ambitie100%

Welke beweging is zichtbaar

Het aandeel starters dat aangeeft enige vorm van begeleiding te ontvangen is het laatste jaar gestegen naar 83 procent. Hoewel dit een positieve beweging is, is het aandeel starters dat aangeeft begeleiding te ontvangen in de vorm van een programma slechts 17 procent. Daarmee is de  doelstelling dat alle startende leraren in 2017 planmatig worden begeleid, niet gehaald.  In de monitor bestuursakkoord zijn in 2017 aanvullende vragen gesteld over de begeleiding van startende leraren.14 Daaruit blijkt dat nagenoeg alle besturen aangeven collega-leraren in te zetten voor coaching van starters (96 procent). Hiervan geeft 81 procent aan dat deze leraren gefaciliteerd worden in uren. Twee derde (66 procent) van de besturen  geeft aan dat deze leraren ook getraind worden om hun coachende taken uit te voeren.

14 Regioplan, Tabellenrapport monitor bestuursakkoord po, 2017.

Welke acties worden ondernomen

In de cao PO 2014-2015 hebben de sociale partners afgesproken dat startende leraren recht hebben op een coach en op extra tijd voor professionalisering. Ook is afgesproken dat de beheersing van hun vaardigheden zal worden vastgesteld met een observatie-instrument. De PO- Raad zorgt voor voorlichting aan besturen over de begeleiding van starters. Ook heeft de PO-Raad in samenwerking met het Steunpunt Opleidingsscholen in voorjaar 2017 een werkconferentie georganiseerd over ‘begeleiding startende leraren’. De PO-Raad is in 2017 bovendien gestart met een pilot gericht op het versterken van didactische vaardigheden van alle leraren, door middel van het begeleiden van 10 schoolbesturen bij het werken met het ICALT-instrument. Om de begeleiding ook kwalitatief te verbeteren werkt OCW samen met de PO-Raad, VO-raad, VSNU , VH en MBO Raad aan een betere aansluiting tussen opleiden en begeleiden, door het concept opleiden in de school en de begeleiding van starters beter te verbinden.

Bron: Loopbanmonitor, MOOZ/Centerdata, 2017 Brontabel als csv (424 bytes)