Dashboard Bestuursakkoord PO

Hier vindt u de doelstellingen die zijn afgesproken in het Bestuursakkoord po, vertaald in indicatoren met streefwaarden. Per doel wordt de voortgang in beeld gebracht en toegelicht aan de hand van realisatiecijfers op de indicatoren en andere relevante monitoringsgegevens. Indicatoren zijn dus niet hetzelfde als doelen; een indicator moet wel iets zeggen over het desbetreffende doel, het is zogezegd een 'bewegingsmelder'.

De stippellijnen geven de gewenste ontwikkeling weer, op basis van de streefwaarden die zijn geformuleerd. De doorgetrokken lijnen representeren de beweging op de indicatoren.
De doelen van het bestuursakkoord hangen sterk met elkaar samen en daarmee ook de activiteiten die per doel zijn beschreven. Het realiseren van de afgesproken substantiële beweging op de streefwaarden is bovendien een gezamenlijke opgave waarvoor een bijdrage nodig is van alle betrokken partijen, vanuit de eigen rol en positie. De opbouw van het dashboard volgt de hoofdlijnen van het bestuursakkoord. Voor een groot aantal indicatoren betrof 2015 de eerste meting en is 2017 het derde meetmoment. Voor enkele indicatoren zijn oudere data beschikbaar. Indien beschikbaar worden deze weergegeven. Voor een aantal andere indicatoren zijn geen nieuwe data beschikbaar. Waar dit van toepassing is, wordt dat vermeld.