Beleidsagenda en Beleidsverslag 2014

De beleidsagenda bij de OCW-begroting presenteert de belangrijkste ambities en beleidsdoelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de begroting 2014 zijn deze ambities uitgewerkt en voorzien van een aantal kwantitatieve doelen met bijbehorende streefwaarden passend bij de beleidsambities. Op OCW in Cijfers monitort en registreert de minister van OCW de voortgang op de belangrijkste (niet-financiële) streefdoelen van de begroting 2014.

Naar aanleiding van het gesprek met de Vaste Kamercommissie voor OCW over de verfijning van de techniek van Verantwoord Begroten is een aantal wijzigingen in de beleidsagenda 2014 doorgevoerd. Voor de belangrijkste doelen en thema’s zijn indicatoren en streefwaarden opgenomen waarbij per indicator een eindjaar wordt vermeld. Voor zover mogelijk zijn ook de tussenliggende (jaar)doelstellingen in het begrotingsjaar opgenomen.