Beleidsagenda en Beleidsverslag 2017

De beleidsagenda bij de OCW-begroting presenteert de belangrijkste ambities en beleidsdoelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de begroting 2017 zijn deze ambities uitgewerkt en voorzien van een aantal kwantitatieve streefwaarden passend bij de beleidsambities.
Op OCW in Cijfers monitort en registreert de minister van OCW de voortgang op de belangrijkste (niet-financiële) streefdoelen van de begroting 2017.  

Ten behoeve van een consistente monitoring zijn doelen en ambities van de beleidsagenda 2017 zoveel mogelijk overgenomen uit de beleidsagenda 2016. Op enkele punten is de indicatorentabel gewijzigd. Zo zijn bron- en of meetmethodes verbeterd en is voor het mbo een nieuwe indicator over tevredenheid van werkgevers over de aansluiting met de arbeidsmarkt toegevoegd. 
Daarnaast zijn op verzoek van de Tweede Kamer zoveel mogelijk tussenliggende streefwaarden toegevoegd. Bij een aantal indicatoren is als streefwaarde <<Hoger>> opgenomen. Bij deze indicatoren is het niet mogelijk om een realistisch tijdpad in te schatten.