Beleidsagenda en Beleidsverslag 2016

De beleidsagenda bij de OCW-begroting presenteert de belangrijkste ambities en beleidsdoelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de begroting 2016 zijn deze ambities uitgewerkt en voorzien van een aantal kwantitatieve streefwaarden passend bij de beleidsambities. Op OCW in Cijfers monitort en registreert de minister van OCW de voortgang op de belangrijkste (niet-financiële) streefdoelen van de begroting 2016.

Naar aanleiding van toezeggingen aan de Tweede Kamer, is additioneel een aantal indicatoren in de begroting 2016 opgenomen. Daarnaast zijn op verzoek van de Tweede Kamer, voor zover mogelijk, tussenliggende streefwaarden toegevoegd. Ten opzichte van de begroting 2015 zijn een aantal indicatoren gewijzigd, omdat deze in lijn zijn gebracht met de recent gesloten bestuur- en sectorakkoorden po/vo. Daarnaast zijn bron- en of meetmethodes verbeterd. De wijzigingen worden per indicator in een voetnoot toegelicht.