Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) monitort de kwantitatieve voortgang van verschillende ingezette beleidsinstrumenten. De gepresenteerde beleidsinformatie is verbonden met de rol en verantwoordelijkheid van de minister waarop hij invloed heeft.

Begroting OCW

In de Begroting presenteert OCW jaarlijks de belangrijkste ambities en beleidsdoelen van het ministerie van OCW. Deze ambities worden gemonitord op Trends in Beeld met expliciete doelstellingen en (tussentijdse) streefwaarden.

Lerarenagenda en sectorakkoorden po/vo

Met de afgesloten sectorakkoorden voor het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo), en Lerarenagenda zijn de ambities voor de kwaliteit van het onderwijs in 2020 neergelegd. In de Lerarenagenda 2013-2020 zijn de gezamenlijke ambities voor het leraarschap werden geformuleerd. In de sectorakkoorden po/vo zijn met de PO-raad en VO-raad verdere afspraken gemaakt om het onderwijs toekomstbestendig te maken.