Aandeel en aantal thuiszitters

Doelstelling

De doelstelling van het thuiszitterspact (2016) was: per 2020 zit geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs of zorg, tenzij de leerling is vrijgesteld van de leerplicht.

Aandeel thuiszitters

Aandeel thuiszitters
PeriodeAandeel thuiszittersAandeel thuiszitters
20150,06%ambitie 0,064%
20160,07%ambitie 0,0512%
20170,07%ambitie 0,0348%
20180,07%ambitie 0,0256%
20190,08%ambitie 0,0128%
2020ambitie 0,0%

Welke beweging is zichtbaar

Het lukt gelukkig om steeds meer kinderen terug naar school te krijgen. Het aantal kinderen dat niet ingeschreven stond op school en dat weer een plek krijgt is namelijk toegenomen. Dat aantal steeg van 2.141 leerlingen in schooljaar 2017-2018 naar 2.480 leerlingen in schooljaar 2018-2019. Wij schrijven dit toe aan de verbeterde samenwerking tussen de betrokken partijen die zich hard maken voor ieder individueel kind. In het vo is het aantal langdurig thuiszitters ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig schooljaar. Met langdurig thuiszitters worden leerlingen bedoeld die meer dan drie maanden ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling en verzuimen (langdurig relatief verzuim) en leerlingen die meer dan drie maanden niet ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling (absoluut verzuim). Het absolute aantal schommelt tussen 1.800 en 1.900, wat gelijk staat aan 0,077 procent van alle leerplichtige leerlingen.
Sinds het Thuiszitterspact is de landelijke aandacht voor de thuiszittersproblematiek geïntensiveerd, wat terug te zien is in het werk dat wordt verricht in de regio's. Wij zien dat veel partijen intensief met elkaar samenwerken doordat bijvoorbeeld gemeente, school, samenwerkingsverband, buurtteam, de jeugdverpleegkundige en de leerplichtambtenaar samen met de ouders naar de meest optimale ondersteuning en plek voor kinderen zoeken. 

Welke acties worden ondernomen

De VO-raad is partner van het Thuiszitterspact, waar ook de PO-Raad, VNG, Ministeries van Justitie en Veiligheid, OCW en Volksgezondheid, Welzijn en Sport in mee hebben getekend. Daarnaast ondersteunt de VO-raad (samen met de PO-Raad) scholen en samenwerkingsverbanden bij het bieden van passend onderwijs via het Steunpunt Passend Onderwijs.
In 2020 loopt het Thuiszitterspact af. De VO-raad draagt actief bij aan het vervolg van de thuiszittersaanpak, samen met vele andere partijen. De afgelopen periode heeft laten zien dat er veel lessen te trekken zijn voor het geven van afstandsonderwijs aan kinderen en specifiek ook voor thuiszitters. Nu is het moment om hiermee versneld aan de slag te gaan. Daarom draagt de VO-raad actief bij aan de door het ministerie van OCW opgerichte kerngroep, bestaande uit PO-Raad, VNG, AVS, IvhO, Ingrado en vertegenwoordigers van ouderorganisaties en jongerenorganisaties de komende weken de mogelijkheden rondom afstandsonderwijs in kaart aan het brengen.
In de brief van januari 2020 aan de Tweede Kamer (Thuiszitters in het funderend onderwijs) heeft het ministerie van OCW verder aangekondigd het vervolg langs drie pijlers te zien: kind centraal, de regionale aanpak en de rol van de centrale overheid.1 In het najaar wordt de Tweede Kamer geïnfomeerd over het actieplan en de verkenning over afstandsonderwijs, waarbij de verbinding met de evaluatie passend onderwijs wordt gezocht.
De komende twee jaar wordt ongeveer € 20 miljoen beschikbaar gesteld aan schoolbesturen om doelgericht in te zetten op het terugdringen van het aantal thuiszitters. Deze inzet moet worden afgestemd in de MR. Door de inspraak van de MR wordt de positie van ouders en leerlingen steviger verankerd, passend bij het algehele verzuimbeleid. Hierdoor hopen we grotere voortgang op dit thema te boeken.  

1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, Kamerstuk 26695-130

Bron: Leerplichttelling Brontabel als csv (210 bytes)
Aantal thuiszitters
PeriodeAantal thuiszittersAantal thuiszitters
20151605ambitie 1605
20161873ambitie 1284
20171853ambitie 963
20181828ambitie 642
20191912ambitie 321
2020ambitie 0

Welke beweging is zichtbaar

Het lukt gelukkig om steeds meer kinderen terug naar school te krijgen. Het aantal kinderen dat niet ingeschreven stond op school en dat weer een plek krijgt is namelijk toegenomen. Dat aantal steeg van 2.141 leerlingen in schooljaar 2017-2018 naar 2.480 leerlingen in schooljaar 2018-2019. Wij schrijven dit toe aan de verbeterde samenwerking tussen de betrokken partijen die zich hard maken voor ieder individueel kind. In het vo is het aantal langdurig thuiszitters ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig schooljaar. Met langdurig thuiszitters worden leerlingen bedoeld die meer dan drie maanden ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling en verzuimen (langdurig relatief verzuim) en leerlingen die meer dan drie maanden niet ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling (absoluut verzuim). Het absolute aantal schommelt tussen 1.800 en 1.900, wat gelijk staat aan 0,077 procent van alle leerplichtige leerlingen.
Sinds het Thuiszitterspact is de landelijke aandacht voor de thuiszittersproblematiek geïntensiveerd, wat terug te zien is in het werk dat wordt verricht in de regio's. Wij zien dat veel partijen intensief met elkaar samenwerken doordat bijvoorbeeld gemeente, school, samenwerkingsverband, buurtteam, de jeugdverpleegkundige en de leerplichtambtenaar samen met de ouders naar de meest optimale ondersteuning en plek voor kinderen zoeken. . 

Welke acties worden ondernomen

De VO-raad is partner van het Thuiszitterspact, waar ook de PO-Raad, VNG, Ministeries van Justitie en Veiligheid, OCW en Volksgezondheid, Welzijn en Sport in mee hebben getekend. Daarnaast ondersteunt de VO-raad (samen met de PO-Raad) scholen en samenwerkingsverbanden bij het bieden van passend onderwijs via het Steunpunt Passend Onderwijs.
In 2020 loopt het Thuiszitterspact af. De VO-raad draagt actief bij aan het vervolg van de thuiszittersaanpak, samen met vele andere partijen. De afgelopen periode heeft laten zien dat er veel lessen te trekken zijn voor het geven van afstandsonderwijs aan kinderen en specifiek ook voor thuiszitters. Nu is het moment om hiermee versneld aan de slag te gaan. Daarom draagt de VO-raad actief bij aan de door het ministerie van OCW opgerichte kerngroep, bestaande uit PO-Raad, VNG, AVS, IvhO, Ingrado en vertegenwoordigers van ouderorganisaties en jongerenorganisaties de komende weken de mogelijkheden rondom afstandsonderwijs in kaart aan het brengen.
In de brief van januari 2020 aan de Tweede Kamer (Thuiszitters in het funderend onderwijs) heeft het ministerie van OCW verder aangekondigd het vervolg langs drie pijlers te zien: kind centraal, de regionale aanpak en de rol van de centrale overheid.1 In het najaar wordt de Tweede Kamer geïnfomeerd over het actieplan en de verkenning over afstandsonderwijs, waarbij de verbinding met de evaluatie passend onderwijs wordt gezocht.
De komende twee jaar wordt ongeveer € 20 miljoen beschikbaar gesteld aan schoolbesturen om doelgericht in te zetten op het terugdringen van het aantal thuiszitters. Deze inzet moet worden afgestemd in de MR. Door de inspraak van de MR wordt de positie van ouders en leerlingen steviger verankerd, passend bij het algehele verzuimbeleid. Hierdoor hopen we grotere voortgang op dit thema te boeken.  

1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, Kamerstuk 26695-130

Bron: Leerplichttelling Brontabel als csv (183 bytes)