Aandeel bevoegd gegeven lessen

Doelstelling

Om de kwaliteit van de lessen en het onderwijs te borgen, is afgesproken dat in 2017 alle lessen worden gegeven door bevoegde leraren.

Aandeel bevoegd/benoemd gegeven lessen

Aandeel bevoegd/benoemd gegeven lessen
Periodeaandeel bevoegd gegeven lessenaandeel benoemd gegeven lessenaandeel onbevoegd gegeven lessenaandeel bevoegd gegeven lessen
201488,20%6,20%5,60%ambitie 88,2%
201587,90%6,90%5,10%ambitie 92,1%
201686,80%8,30%5,10%ambitie 96,1%
201787,20%8,50%4,30%ambitie 100%
201888,50%7,60%3,90%ambitie 100%
2019ambitie 100%
2020ambitie 100%

Welke beweging is zichtbaar

We zien dat het aandeel onbevoegd gegeven lessen de afgelopen jaren is afgenomen. Mede gegeven het lerarentekort voor verschillende tekortvakken is dit een mooi resultaat. Het aandeel bevoegde en benoembare leraren gezamenlijk is toegenomen. Dat laat zien dat onbevoegde leraren in opleiding zijn om een passende bevoegdheid te halen. We streven nog steeds naar 100 procent bevoegd gegeven lessen. Er zullen echter altijd leraren blijven die nog niet bevoegd zijn, maar volgens de wettelijk toegestane uitzonderingsmogelijkheden worden ingezet en zodoende in opleiding zijn. Deze leraren worden als ‘benoembaar’ opgenomen in de meting.

Welke acties worden ondernomen

De uitvoering van het plan van aanpak onbevoegd lesgeven is inmiddels afgerond. Alle daarbij betrokken partijen (lerarenopleidingen, vakbonden, VO-raad en OCW) blijven werken aan informatievoorziening over bevoegdheid en het verstevigen van het contact tussen scholen en lerarenopleidingen. Het streven is dat leraren via maatwerktrajecten hun bevoegdheid kunnen halen en de drempel tot het volgen van scholing lager is. Dit is zeker van belang in bepaalde vakgebieden waar de sector met tekorten te maken heeft, waardoor het moeilijk is voldoende bevoegde leraren te vinden. Ook kijken we naar vereenvoudiging van de huidige uitzonderingsmogelijkheden om tijdelijk onbevoegde leraren in te zetten (benoembare leraren). Verder werkt OCW met lerarenopleidingen, scholen, vakbonden en vakverenigingen aan een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel. We willen een flexibel, eenvoudig stelsel, met aantrekkellijke loopbaanmogelijkheden voor leraren. Een toekomstbestendige bevoegdhedenstructuur moet op zo'n manier worden ingericht dat het kwaliteit garandeert en recht doet aan de diverse behoeften van leerlingen (potentiële) leraren en scholen in het voortgezet onderwijs.
De Onderwijjsraad heeft in november 2018 een advies15 uitgebracht over de kwalificatie- en arbeidsstructuur van leraren in het po, vo en mbo, dat OCW meeneemt in de overwegingen voor een toekomstig bevoegdhedenstelsel voor het vo. In februari 2020 is de onafhankelijke commissie Onderwijsbevoegdheden gestart met haar opdracht om te adviseren over zo'n nieuwe bevoegdhedenstructuur. De commissie formuleert nieuwe bekwaamheidsgebieden voor het po, vo en mbo (inclusief speciaal onderwijs) en een algemeen deel dat op alle sectoren van toepassing is. Ook kijkt de commissie naar uitgangspunten voor de nieuwe vorm van lerarenopleidingen en voorbeeldroutes hoe verschillende studenten een bevoegdheid kunnen halen. De commissie consulteert tijdens haar opdracht relevante partijen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, inclusief het speciaal onderwijs en het hoger onderwijs.  

15 Onderwijsraad 2018, Ruim baan voor leraren

Bron: IPTO Brontabel als csv (372 bytes)