Naleving Code Goed Bestuur

Doelstelling

De afspraak is dat alle schoolbesturen de code “Goed Onderwijsbestuur VO” onderschrijven en naleven.

Welke beweging is zichtbaar

In 2015 is een Monitoringscommissie ingesteld met de opdracht advies uit te brengen over herziening van de code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’. Eind 2018 heeft de commissie het advies ‘Betekenisvol besturen’ uitgebracht. Hierin wordt geconstateerd dat de ‘harde kant’ van goed bestuur steeds beter op orde is. Thema’s die meer aandacht behoeven zijn het betrekken van belanghebbenden zoals ouders en leerlingen bij het vormen van onderwijsbeleid, het samenspel tussen bestuur en intern toezicht en regionale boven-bestuurlijke samenwerking. In 2019 is de code goed onderwijsbestuur vo herzien, op basis van het advies van de monitorcommissie. De VO-raad constateert dat de naleving van de lidmaatschapseisen vooruitgaat. Zo hebben 100 procent van de schoolbesturen in 2019 haar jaarverslag gepubliceerd en publiceren ook meer besturen een klokkenluidersregeling, klachtenregeling en integriteitscode.

Welke acties worden ondernomen

Enkele voorbeelden van instrumenten die de VO-raad heeft ontwikkeld om besturen te ondersteunen bij bovengenoemde aandachtspunten:

  • Er is een ‘checklist lidmaatschapseisen’ met een reeks voorbeelddocumenten opgesteld, die besturen helpt om aan de lidmaatschapseisen te kunnen voldoen.
  • De VO-raad biedt een traject van collegiale bestuurlijke visitatie aan. Met de leden is afgesproken dat zij eens in de vier jaar deelnemen aan dit of een soortgelijk traject.
  • In het voorjaar van 2019 geven het LAKS en de VO-raad een handreiking uit voor het versterken van de horizontale dialoog.
  • De VO-raad heeft in samenwerking met de VTOI-NVTK een commissie opgericht die de toepassing van de code goed bestuur stimuleert.

Acties vanuit OCW

  • OCW zet via NRO een meerjarig onderzoek uit naar de relatie tussen de kwaliteit van bestuur en onderwijskwaliteit.
  • OCW en de VTOI-NVTK hebben een werkbijeenkomst georganiseerd met het oog op het versterken van de deskundigheid van het interne toezichte .
  • OCW ondersteunt het project ‘versterking medezeggenschap’. De Stuurgroep herijkt dit jaar de aanpak en de doelen om een groter bereik en nadere aansluiting bij de wensen van de medezeggenschapsraden en bestuurders te bereiken.
  • Ter ondersteuning van deze herijking organiseert OCW een Challenge waarbij er een oproep wordt gedaan om met nieuwe, innovatieve ideeën de kwaliteit van de medezeggenschap te versterken.
  • Zie in aanvulling hierop ook de acties onder ‘aandeel besturen met het oordeel voldoende op de standaard Kwaliteitszorg’.

Reflectie op gestelde acties

Het onderzoek dat via NRO is aanbesteed, is in de opstartfase. Het onderzoek loopt over een periode van 3 jaar.
De 'Gezamenlijke werkagenda voor kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het voortgezet onderwijs 2020-2021' is gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. VTOI-NVTK en OCW zijn in goed en intensief contact over de vorderingen van de doelstelling op de agenda. Daarnaast werken we samen aan de positionering van VTOI-NVTK met het oog op verstevigen van goed toezicht.
De Europese aanbestedingsprocedure voor de versterking en ondersteuning van de medezeggenschap is in de laatste fase. Er is een partij geselecteeerd en met hen worden nadere afspraken gemaakt zodat zij kunnen starten. Ze zullen voortbouwen op hetgeen er door het Project Versterking medezeggenschap in de afgelopen jaren is opgebouwd. Samen met de stuurgroep zal de overdracht in de zomer van 2020 plaatsvinden waarna in het schooljaar 2020-2021 de ondersteuning en versterking in de nieuwe vorm van start kan gaan.
De Challange is door Pluvo gewonnen. Zij hebben de MR Academie ontwikkeld voor MR-leden. Die kunnen daarmee laagdrempelig online scholing vinden die past bij hun eigen behoeften. Zo is er een module voor startende MR-leden die ingaat op de rol en taken. Ook zijn er meer inhoudelijke modules. Dit aanbod wordt de komende tijd verder uitgebreid. Pluvo heeft een partner gevonden om dit samen vorm te geven.