Aandeel besturen met het oordeel voldoende op de standaard kwaliteitszorg

Doelstelling

De doelstelling is dat schoolbesturen hun kwaliteitszorg op orde hebben, tegen zo min mogelijk administratieve lasten.

Welke beweging is zichtbaar

Vanaf het schooljaar 2017/2018 staat de bestuurlijke kwaliteitszorg centraal in het toezicht van de Inspectie. Om daarop aan te sluiten is kwaliteitszorg opgenomen in het geactualiseerde sectorakkoord. Uit deze tweede meting van de inspectie blijkt dat 76 procent van de besturen voldoende of goed scoort op kwaliteitszorg.
Door het geringe aantal besturen dat is onderzocht, is het niet betrouwbaar om de cijfers per jaar met elkaar te vergelijken. Daarom heeft de inspectie gerapporteerd over een tweejarig gemiddelde. Bijna een kwart van de besturen heeft het oordeel onvoldoende op kwaliteitszorg. Voor deze besturen geldt dat zij weinig zicht hebben op de onderwijskwaliteit. Vaak hebben zij wel zicht op de resultaten, maar een goed beeld van het onderwijsproces  ontbreekt.20

20 Inspectie van het Onderwijs (2020). Staat van het Onderwijs 2018/2019.

Welke acties worden ondernomen

Het meerjarig onderzoek dat OCW via NRO heeft uitgezet naar de relatie tussen de kwaliteit van bestuur en onderwijskwaliteit is in de startfase. Daarnaast is in voorjaar 2020 in samenwerking met de VO-raad , VTOI-NVTK en inspectie een pilot gestart met 10 schoolbesturen in het vo, om te onderzoeken wat besturen kan helpen (zichzelf) te verbeteren, wanneer zij op één van de standaarden voor kwaliteitszorg en ambitie van de inspectie onvoldoende krijgen. De pilot loopt in 2020 en 2021 en heeft tot doel meer inzicht te krijgen in de mechanismen waarmee besturen werken aan hun kwaliteit en anderzijds welke interventies effectief kunnen zijn om hieraan bij te dragen.
Zie in aanvulling hierop ook de acties onder ‘Naleving Code Goed Onderwijsbestuur VO’.