Aandeel leerlingen dat de burgerschapscompetenties voldoende beheerst

Doelstelling

Het doel van de afspraken in het sectorakkoord is om scholen en leraren optimaal te ondersteunen bij het vormgeven en invullen van hun burgerschapsonderwijs, mede in het licht van het wetsvoorstel ter verduidelijking van de burgerschapsopdracht. Dit moet er toe leiden dat de competenties en kennis van leerlingen omtrent burgerschap verbeteren.

Welke beweging is zichtbaar

Uit internationaal onderzoek (ICCS) uit 2009 en 2016 bleek dat de kennis en competenties van Nederlandse jongeren op het gebied van burgerschap, achterblijven bij die van leeftijdsgenoten uit vergelijkbare landen.
Onduidelijkheid over het wettelijk kader en een gebrek aan ondersteuning bleken hieraan ten grondslag te liggen. In het najaar van 2020 volgt een herhaling van het onderzoek op internationaal niveau, en in 2022 is de volgende meting van het ICCS-onderzoek. De resulaten uit deze onderzoeken kunnen worden vergeleken met de resultaten uit 2009 en 2016. Vanwege Corona heeft het onderzoek van 2020 enige vertraging opgelopen. Oplevering van het eindrapport is voorzien in juni 2021 en dan kunnen nieuwe conclusies worden getrokken over de ontwikkeling ten opzichte van 2016.

Welke acties worden ondernomen

Om de scholen en leraren beter te ondersteunen bij het burgerschapsonderwijs is de VO-raad in 2019 gestart met het project 'Versterking burgerschap'. In dit project worden scholen ondersteund in het verduidelijken van de burgerschapsopdracht, bij het doelgericht en samenhangend vormgeven van het burgerschap in de school en verleid hiermee aan de slag te gaan en wordt gewerkt aan de kwaliteitsborging van het burgerschapsonderwijs.
OCW werkt aan de versterking van het burgerschapsonderwijs door de burgerschapsopdracht in de sectorwetten te verduidelijken, de kerndoelen aangaande burgerschap aan te scherpen en de ondersteuning voor scholen en leraren te verbeteren. Het project 'Versterking burgerschap' van de VO-raad speelt hierin een belangrijke rol. Het bereidt scholen en leraren voor op het nieuwe wetsvoorstel, maar leveren ook een bijdrage aan de doorontwikkeling van het burgerschapsonderwijs. Aspecten van dit project zijn:  het organiseren van conferenties, het handboek 'Burgerschap op school', het opstellen van best practices en het creëren van leernetwerken.