Onderzoekend leren van leerlingen

Doelstelling

Met het oog op de brede vorming van de leerling bevorderen scholen het onderzoekend leren van leerlingen, onder andere door een aanbod op het gebied van ‘wetenschap en technologie’ zoals afgesproken in het Techniekpact.

Welke beweging is zichtbaar

Het hernieuwde Techniekpact ‘Focus en Versnellen’ is in juni 2018 gelanceerd.De twaalf doelstellingen worden hierin herbevestigd. Het eerste doel van het Techniekpact is dat basisscholen in 2020 structureel wetenschap en techniek aanbieden. Het aantal scholen dat formeel aan dit doel voldoet wordt niet meer bijgehouden, aangezien een kwantitatieve benadering hier niet past. De meerwaarde zit in het aanbieden van structureel wetenschap en techniekonderwijs, en juist de term 'structureel' is lastig te kwantificeren. De onderwijsinspectie kijkt wel of scholen de inhoud beschreven in de kerndoelen aanbieden. De kerndoelen 40 tot en met 46 betreffen natuur en techniek. Binnen het Techniekpact zijn de twaalf doelstellingen ondergebracht onder drie actielijnen:

  • Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding.
  • Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan aan de slag in een technische baan.
  • Werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor de techniek, en mensen met een technische achtergrond die met ontslag bedreigd worden, of al aan de zijlijn staan, elders inzetten in de techniek.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/06/04/nationaal-techniekpact-focus-en-versnellen

Welke acties worden ondernomen

Het Techniekpact is bekrachtigd door alle partners, waaronder de PO-Raad en OCW. OCW draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van het Techniekpact aan de hand van de regeling bèta/technieknetwerken, aangevuld met ondersteuning en expertise van het Platform Bèta Techniek. Met deze regeling zijn er tot en met 2020 financiële middelen beschikbaar gesteld zodat basisscholen (die georganiseerd zijn in één van de bestaande acht regionale netwerken) met verschillende benaderingen wetenschap en techniek in de klas kunnen stimuleren, zoals met de professionalisering van leraren en de bevordering van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ook wordt Jet-Net/TechNet ondersteund om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren en om de keuze voor wetenschap en techniek te verhogen. Bij de lopende curriculumherziening wordt door leraren en schoolleiders, ondersteund door experts, uitgewerkt hoe dit thema een plek moet krijgen in het nieuwe curriculum. Het huidige techniekpact loopt eind 2020 af. De voorzitter van het Techniekpact, Thea Koster, heeft in juni 2020 een advies uitgebracht waarin zij voorstelt om het Techniekpact door te ontwikkelen. In het najaar van 2020 vinden verdere gesprekken tussen de betrokken ministeries over dit advies plaats.