Cultuureducatie

Doelstelling

Met het oog op de brede vorming van de leerling verbeteren scholen de kwaliteit van cultuureducatie door uitvoering van het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ (CmK) en het uitvoeren van afspraken uit het ‘Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs’. Op dit moment loopt de tweede tranche van CmK, voor de periode  2017-2020. Het programma wordt voortgezet; komend  jaar start de periode 2021-2024. 

Welke beweging is zichtbaar

In november 2019 is de monitor Cultuureducatie PO 2019 aan de Kamer gestuurd. Hierin worden de ontwikkelingen gevolgd met betrekking tot cultuureducatie in het po: de visie op cultuur, de organisatie van het cultuuronderwijs, het aanbod, de deskundigheid van leerkrachten, de ontwikkeling van leerlingen en de samenwerking met de culturele omgeving. Ook wordt in de monitor gekeken naar de opbrengsten van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020, evenals de Impuls Muziekonderwijs en de regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO.

In het afgelopen jaar zijn door de gehele sector opnieuw positieve stappen gezet op het gebied van cultuureducatie, zij het dat de overkoepelende stijging kleiner is dan in het jaar ervoor. Per 2018-2019 hebben weer (iets) meer scholen een visie op cultuureducatie dan in de jaren daarvoor, waarbij scholen die deelnemen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit deze visie vaker hebben, vooral de scholen die zowel in tranche 2013-2016 als 2017-2020 deelnamen. 86 procent van de scholen geeft aan een intern cultuurcoördinator (ICC’er) te hebben. Ten opzichte van de monitor 2017-2018 geven scholen aan dat de deskundigheid van groepsleerkrachten is toegenomen bij muziek, film en mediakunst. Bij de overige disciplines is de deskundigheid vrij hoog en vrij stabiel. Bij tekenen en handvaardigheid acht driekwart van de groepsleerkrachten zichzelf redelijk tot in grote mate vakinhoudelijk deskundig. Net als in 2018 heeft een derde van de scholen in 2019 zowel tijd als budget geoormerkt voor deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten. 59 procent van de scholen zet vakleerkrachten in. Deze zijn in dienst of extern ingehuurd.

Scholen kijken vaak kritisch op het door hen zelf verzorgde aanbod; 51 procent vindt de kwaliteit voldoende, 23 procent is tevreden. Het aanbod van externe partijen wordt daarentegen door 35 procent als voldoende beoordeeld, en 60 procent is hier tevreden over.

4  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/11/landelijke-monitor-cultuureducatie-primair-onderwijs-2018-2019

Welke acties worden ondernomen

Het is de ambitie om het beleid ten aanzien van cultuureducatie voor de toekomst op meer integrale wijze vorm te geven, waarbij de vraag van de school en de (ontwikkeling van) een visie op cultuureducatie centraal blijft staan. Het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit heeft na 2013-2016 doorgang gevonden in 2017-2020 en wordt ook in de periode 2021-2024 voortgezet. Hierbij wordt verwacht dat hetzelfde aantal scholen opnieuw deel gaat nemen. 66 procent van de respondenten van de bovengenoemde monitor neemt deel aan het programma.Ook wordt gestreefd naar verdieping van het cultuuronderwijs op de reeds deelnemende scholen, met meer samenhang in het cultuurprogramma. Dit is in lijn met de voornemens van de actualisatie van het curriculum, evenals de inzet van het cultuureducatiebeleid. Hiernaast wordt ingezet op het vergroten van het aantal scholen dat aan het programma deelneemt. Het percentage scholen in het po dat in 2019 heeft deelgenomen aan het programma bedraagt circa 59 procent.  Zoals bekend is er in 2019 binnen de prestatiebox € 23,5 miljoen beschikbaar voor cultuuronderwijs, waarvan € 4,5 miljoen voor museumbezoek. De middelen voor cultuuronderwijs zullen vanaf dit schooljaar specifiek inzichtelijk worden gemaakt voor scholen en culturele instellingen. Met de monitor Cultuureducatie po wordt de inzet van de middelen blijvend gevolgd.  

5 Bij gebrek aan landelijke gegevens is de representativiteit hiervan niet te bepalen, het ligt in de lijn der verwachting dat in enige mate sprake is van oververtegenwoordiging.