Aandeel schoolleiders dat is geregistreerd in het schoolleidersregister PO

 Doelstellingen

  •  In 2018 werken alle schoolleiders aan het onderhoud van hun bekwaamheid en registreren zich in het schoolleidersregister PO.
  • In 2018 voldoen alle schoolleiders aan de registratie-eisen: een afgeronde schoolleidersopleiding of een vergelijkbaar kennis- en vaardigheidsniveau.

Welke beweging is zichtbaar

Sinds 1 januari 2018 is registratie in het schoolleidersregister een, in de cao PO opgenomen,  verplichte voorwaarde voor het kunnen vervullen van een directiefunctie. Geregistreerde schoolleiders werken inmiddels aan hun vierjaarljkse herregistratie. Schoolleiders kunnen daarbij kiezen uit een aanbod van geaccrediteerde masters, formeel leren en/of informeel leren. Informeel leren kan bijvoorbeeld bestaan uit een verzameling van kortere scholingsactiviteiten al dan niet in combinatie met deelname aan netwerken of het ontplooien van initiatieven op de eigen school.
Inmiddels hebben nagenoeg alle schoolleiders zich geregistreerd (85%). Het verschil tussen 85% en 100% is te verklaren door een jaarlijks verloop van ruim 10% van schoolleiders. Het duurt altijd even voordat een nieuwe schoolleider zich registreert. Ook is er een groep schoolleiders die om meer of minder pricipiële redenen zich niet registeert. Het registreren betekent dat zij hebben aangetoond dat ze een schoolleidersopleiding hebben gevolgd en daarmee voldoen aan de vereisten voor registratie. Het percentage schoolleiders dat nu beschikt over een kwalificatie voor het beroep van  schoolleider is hiermee gestegen van 40% in 2013 naar 85% in 2020. 

Na de regsitratie ontwikkelen schoolleiders zich verder. Zij volgen een masteropleiding of ontwikkelen zich op drie onderwerpen van de kennisbasis (de professionaliseringsthema's). Zij kunnen dit doen door te kiezen uit één van de 446 gecertificeerde opleidingen, cursussen en studiereizen of door te kiezen voor informeel leren in de beroepspraktijk. Informeel leren kunnen schoolleiders laten valideren door één van de 11 gecertificeerde beoordelaars.

Schoolleiders en certificeringsdeskundigen beoordelen de kwaliteit van opleidingen, professionaliseringsaanbod en beoordelaars van informeel leren naar tijd, inhoud (aansluiting bij de kennisbasis van schoolleiders) en niveau van het aanbod. Na certificering op basis van een aanvraag worden jaarlijks enkele audits uitgevoerd om te beoordelen of de kwaliteit van de uitvoering cf. de aanvraag is.

Welke acties worden ondernomen

Afgelopen jaar heeft het Schooleidersregister PO samen met schoolleiders gewerkt aan vernieuwing en verbetering van het register. Deze is in oktober gereed, dus de criteria voor herregistratie worden aangepast aan het vernieuwde register. Belangrijke verandering is dat niet alleen binnen de drie thema's voor verdere ontwikkeling en professionalisering kan worden gekozen, maar dat dit ook kan op basis van eigen leerdoelen. De opbouw van het register en de mogelijkheden om de gecertificeerde opleidingen te doorzoeken worden hierop aangepast. Zo wordt de flexibiliteit in het gebruik van het register vergroot, en sluit het register straks beter aan bij behoefte van de individuele  schoolleiders. 

In 2020 lopen de eerste certificeringen van opleidingen en het professionaliseringsaanbod af. Dit betekent dat de kwaliteit van opleidingen voor de tweede keer wordt beoordeeld. 

Daarnaast werkt het Schoolleidersregister PO samen met schoolleiders aan een actualisering van de beroepsstandaard. De beroepsstandaard beschrijft wat de beroepsgroep van schoolleiders ziet als goed leiderschap. Op basis van onder andere internationaal vergelijkend onderzoek wordt nu de stap gemaakt van competentieprofielen naar 'leiderschapspraktijken' en worden deze aangepast aan wat in deze tijd van schoolleiders mag worden verwacht. Eind van dit jaar is de nieuwe beroepsstandaard gereed.

Jaarlijks brengt het Schoolleidersregister PO (maatschappelijke en technologische) ontwikkelingen in kaart die van invloed zijn op het beroep van schoolleider. Een groep schoolleiders organiseert op verzoek van het Schoolleidersregister PO een conferentie waar schoolleiders de dialoog voeren over wat deze ontwikkelingen betekenen voor de school en dus ook voor het beroep van schoolleider. 

Tot slot organiseert het Schoolleidersregister PO enkele kenniskringen rondom enkele van de (maatschappelijke en technologische) ontwikkelingen, waarbij een groep van 10 tot 20 schoolleiders samen met een wetenschapper een thema onderzoekt en uitdiept, waarna de resultaten in een handzame vorm verder worden verspreid. Dit jaar staan de thema's 'kansenongelijkheid' en 'de school in een netwerksamenleving' op de agenda. Voor volgend jaar 'curriculumvernieuwing' en 'duurzaamheid'.