Aandeel scholen en besturen dat tevreden is over het post-initiële opleidingsaanbod

Doelstelling

Het post-initiële opleidingsaanbod is goed afgestemd op de vraag van scholen en schoolbesturen.

Welke beweging is zichtbaar

In 2015 heeft ResearchNed een rapport gepubliceerd over vraag en aanbod in post-initieel nascholingsaanbod voor leraren in het primair onderwijs. Op basis hiervan is besloten onder leiding van de PO-Raad meer intersectoraal overleg (met VH, VSNU, PO-Raad, LOBO/LPNOPO, vakbonden) te organiseren over het nascholingsaanbod, om tot kennisuitwisseling en nadere afstemming te komen. De daaropvolgende jaren is het overleg op landelijk niveau tussen opleidingen en het werkveld steeds verder geïntensiveerd en heeft betrekking op meer dan afstemming van post-initieel opleidingsaanbod.
De regionale samenwerking tussen de pabo's en de besturen PO breidt uit en krijgt vorm in partnerschappen Samen Opleiden. Deze samenwerking focust zich op de kwaliteit van het opleiden, maar werkt door in begeleiding van starters (doelstelling 1) en voor de toekomst is de ambitie ook gericht op de doorgaande professionalisering van leraren.
Er is een gezamenlijke  uitbreidingsstrategie van de sectoren om tot een landelijk dekkend netwerk van partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren te komen. De uitvoering vanuit een gezamenlijke visie wordt ondersteund door het landelijk platform Samen Opleiden en Professionalisering. Het platform9 zorgt voor netwerkvorming, kennisdeling en ontwikkeling van gemeenschappelijke kaders ten aanzien van de gewenste kwaliteit in het opleiden en de begeleiding van starters. De beweging is dat de afstemming van vraag en aanbod steeds meer vorm krijgt: regionaal in de regionale samenwerking en lokaal in de scholen. 

9  https://www,platformsamenopleiden.nl.

Welke acties worden ondernomen

Voor de nascholing zien we dat een groeiend aantal besturen in het PO een huisacademie start met post-initiële professionaliseringsprogramma's voor leraren en mede vorm gegeven door leraren. Huisacademies passen binnen de ontwikkeling van de laatste jaren waarbij schoolorganisaties en besturen zelf meer verantwoordelijkheid nemen om activiteiten op te zetten ten behoeve van professionalisering van medewerkers. Dit sluit daarmee aan op de ambities gesteld in het bestuursakkoord en is een beweging uit de sector zelf. De PO-Raad en VO-raad zijn het Netwerk Huisacademies gestart om het wederzijds leren van elkaar te stimuleren. Dit netwerk functioneert succesvol en voorziet in een behoefte en helpt mee om landelijke kennis en netwerken te verbinden met de vraag vanuit de leraren en de scholen. Met ingang van 2020 is dit duurzaam ondergebracht  bij het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren.
De PO-Raad heeft het initiatief genomen om samen met de VO-raad, MBO Raad,  Vereniging Hogescholen (VH) en de VSNU onderwijs en onderzoek beter te verbinden, zodat het onderwijs beter in staat is om "evidence-informed" het onderwijs te verbeteren. Hierbij ligt ook een belangrijke rol voor de intiële en post-initiële lerarenopleidingen. Het is belangrijk dat in deze opleidingen meer aandacht wordt besteed aan de benutting van kennis uit onderzoek en competenties om praktijkgericht onderzoek uit te voeren. In 'Samen toekomstbestendige leraren opleiden' heeft de VH de handschoen opgepakt met de volgende ambitie: "we stimuleren de verbinding tussen onderwijs en onderzoek om bij te dragen aan innovatie in het onderwijs". De komende jaren zal de PO-Raad samen met de VH samenwerken om deze ambitie te realiseren.