Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde schoolverlaters: voltijd werkenden

De arbeidsmarktpositie van gediplomeerde schoolverlaters uit mbo, hbo en wo wordt op drie peilmomenten weergegeven: direct na het verlaten van het onderwijs en één en twee jaar later.

In de eerste figuur wordt van de gediplomeerde schoolverlaters uit het mbo op elk peilmoment het aandeel van de werkenden getoond dat een baan heeft van 35 uur of meer. Daarbij zijn de schoolverlaters die toen of eerder weer in het onderwijs zijn teruggekeerd en zij die op dat moment niet meer stonden ingeschreven in het bevolkingsregister (BRP) buiten beschouwing gelaten.

Voor de gegevens van hbo en wo, zie onder 'Gerelateerde grafieken'.

Gediplomeerde mbo schoolverlaters uit 2016-2017 met een baan van 35 uur of meer per week

Gediplomeerde mbo schoolverlaters uit 2016-2017 met een baan van 35 uur of meer per week bol-voltijd en bbl; in procenten van het totaal aantal mbo-gediplomeerde schoolverlaters met werk
vrouwenmannen
oktober 20173769
oktober 20184679
oktober 20194983

In Nederland werken vrouwen vaak in deeltijd en dat is ook te zien onder de mbo-schoolverlaters; dit is ongunstig voor de economische zelfstandigheid van vrouwen. Direct nadat ze in 2017 met een mbo-diploma het onderwijs verlieten, had maar 37% van de werkzame vrouwen betaald werk voor 35 uur of meer per week, tegen 69% van de werkzame mannen. Dit aandeel nam in de loop der jaren voor beide groepen toe, maar het verschil tussen vrouwen en mannen bleef groot. Twee jaar nadat ze met een mbo-diploma van school kwamen, werkte nog steeds maar 49% van de werkzame vrouwen 35 uur of meer per week; bij de mannen was dat inmiddels 83%.

CBS Brontabel als csv (77 bytes)
Gediplomeerde hbo-bachelor schoolverlaters uit 2016-2017 met een baan van 35 uur of meer per week exclusief deeltijdopleidingen; in procenten van het totaal aantal hbo-bachelor schoolverlaters met werk
vrouwenmannen
oktober 20175368
oktober 20186883
oktober 20197286

In het aandeel werkzame personen dat 35 uur of meer werkt per week, zijn onder de afgestudeerden met een hbo-bachelor grote verschillen tussen vrouwen en mannen te constateren. Toch zijn deze verschillen minder groot dan onder de mbo-gediplomeerde schoolverlaters. Direct na afstuderen in 2017 heeft 53% van de werkzame vrouwelijke hbo-bachelors een voltijd dienstverband. Twee jaar later is dat opgelopen tot 72%. Bij de mannen bedragen deze aandelen 68% en 86%.

CBS Brontabel als csv (77 bytes)
Gediplomeerde wo-master schoolverlaters uit 2016-2017 met een baan van 35 uur of meer per week exclusief deeltijdopleidingen; in procenten van het totaal aantal wo-master schoolverlaters met werk
vrouwenmannen
oktober 20176274
oktober 20188290
oktober 20198492

Van de wo-masters die in het studiejaar 2016-2017 het onderwijs verlieten en in oktober 2017 werkzaam waren, werkte 62% van de vrouwen en 74% van de mannen 35 uur of meer per week. Deze aandelen werden groter naarmate de tijd verstreek. Twee jaar na het behalen van de master was 84% van de werkzame vrouwen en 92% van de werkzame mannen werkzaam voor 35 uur of meer per week. Tussen de met een master afgestudeerde vrouwen en mannnen zijn de verschillen aanzienlijk, maar minder groot dan onder de werkzame schoolverlaters met een hbo-bachelor- of mbo-diploma.       

CBS Brontabel als csv (77 bytes)