Dashboard Gelijke Kansen

OCWmonitor

Gelijke kansen in het onderwijs

Dit is het dashboard gelijke kansen in het onderwijs. Dit dashboard monitort voor verschillende groepen leerlingen en studenten de overgangen in de gehele onderwijsloopbaan en geeft inzicht in de ontwikkeling van gelijke kansen in het onderwijs. Gelijke kansen definiëren we in dit dashboard als gelijke onderwijsuitkomsten bij een gelijk cognitief niveau. Dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld leerlingen met een vergelijkbare centrale eindtoetsscore en basisschooladvies volgen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en dat we leerlingen met eenzelfde diploma in het voortgezet onderwijs verder volgen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Voor de indicatie van sociaal economische status gebruiken we in dit dashboard het opleidingsniveau van de ouders als meest onderscheidende indicator.

Dit dashboard is ingedeeld in drie blokken, primair, voortgezet en middelbaar en hoger onderwijs. Ieder blok bevat een aantal aanklikbare tegels die het verschil tussen de sociale groepen weergeeft op een bepaalde indicator. Op iedere tegel staat een korte conclusie zodat u in één oogopslag de stand van zaken heeft. Wilt u meer weten over de onderliggende informatie dan kunt doorklikken voor gedetailleerdere gegevens. Tenslotte zijn alle data van de grafieken te downloaden voor eigen gebruik.

Primair onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in een belangrijke stap. Aan het eind van de basisschoolperiode worden leerlingen geadviseerd over het best passende onderwijsniveau op het voortgezet onderwijs. Onderstaande indicatoren tezamen geven een beeld van de verschillen tussen leerlingen aan het eind van de basisschool in prestatie op de eindtoets en het advies dat zij ontvangen. Klik op de tegels voor gedetailleerde informatie.

Primair onderwijs - Conclusie 1a: Verschil centrale eindtoetsscore tussen leerlingen naar opleidingsniveau ouders blijft gelijk.
Primair onderwijs - Conclusie 1b: Verschil centrale eindtoetsscore tussen leerlingen naar opleidingsniveau ouders nemen toe.
Primair onderwijs - Conclusie 1c: Verschil centrale eindtoetsscore tussen leerlingen naar opleidingsniveau ouders nemen toe.
Primair onderwijs - Conclusie 2: Verschil adviesniveau tussen leerlingen naar opleidingsniveau van ouders neemt toe.
Primair onderwijs - Conclusie 3: Verschillen in aandeel heroverwegingen basisschooladvies naar ouderlijk opleidingniveau in 2014-2015 toegenomen
Primair onderwijs - Conclusie 4: aandeel bijgestelde adviezen gestegen ongeacht ouderlijk opleidingsniveau

Voortgezet onderwijs

De plaatsing in het voortgezet onderwijs vanuit het primair onderwijs is een volgende mijlpaal in de onderwijsloopbaan gevolgd door het behaald examen. In het voortgezet onderwijs hoofdstuk monitoren we de doorstroom binnen het voortgezet onderwijs na het behalen van het diploma en de onderwijspositie die leerlingen 2 jaar na instroom in het voortgezet onderwijs bereiken ten opzichte van hun basisschooladvies.

Voortgezet onderwijs - Conclusie 1a: Verschil tussen groepen naar ouderlijk opleidingsniveau in stapelen van vmbo basis naar kader toegenomen
Voortgezet onderwijs - Conclusie 1b: Leerlingen van wetenschappelijk opgeleide ouders stapelen vaker van vmbo-gt naar de havo. Over tijd is dit stabiel
Voortgezet onderwijs - Conclusie 1c: Leerlingen van ouders met een wetenschappelijke opleiding stapelen vaker van havo naar het vwo. Verschil is stabiel.
Voortgezet onderwijs - Conclusie 2: Leerlingen van wetenschappelijk opgeleide ouders stromen vaker op ten opzichte van hun advies. Het verschil met de groep met mbo opgeleide ouders neemt af.

Beroeps- en wetenschappelijk onderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs vormen het sluitstuk van de onderwijsloopbaan. In dit hoofdstuk zoomen we in op de vervolgloopbaan van de vo-gediplomeerden in het mbo, hbo en wo. Dit doen we aan de hand van vier indicatoren. We monitoren de directe doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs, de doorstroom na het behalen van een diploma, en het niveau dat studenten bereiken 5 en 10 jaar na uitstroom uit het voortgezet onderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 1a: studenten van hbo/wo opgeleide ouders met vmbo-basis vooropleidng volgen of behalen vaker na 5 jaar onderwijs op mbo3 niveau of hoger. Het verschil fluctueert.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 1b: studenten van hbo/wo opgeleide ouders met vmbo-kader vooropleiding volgen of behalen vaker na 5 jaar onderwijs op mbo3 niveau of hoger. Het verschil is fluctueert
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 1c: studenten van hbo/wo opgeleide ouders met vmbo-gtl vooropleiding volgen of behalen vaker na 5 jaar onderwijs op hbo niveau of hoger. Het verschil laatste jaar groter
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 1d: studenten van hbb/wo opgeleide ouders met havo vooropleiding volgen of behalen vaker na 5 jaar onderwijs op wo niveau. Het verschil is stabiel.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 1e: studenten van hbo/wo opgeleide ouders met vwo vooropleiding volgen of behalen vaker na 5 jaar onderwijs op wo niveau. Het verschil is stabiel
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 2a: vmbo-basis gediplomeerden met hbo/wo opgeleide ouders behalen na 10 jaar vaker minimaal mbo3 niveau
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 2b: vmbo-kader gediplomeerden met hbo/wo opgeleide ouders behalen na 10 jaar vaker minimaal mbo4 niveau
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 2c: Vmbo-gt gediplomeerden met hbo/wo opgeleide ouders behalen anderhalf keer vaker een hbo diploma na 10 jaar.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 2d: ongeveer 1 op 6 havisten van hbo/wo ouders haalt na 10 jaar wo diploma of volgt nog wo onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 2e: Rendement na 10 jaar onder vwo gediplomeerden hoogst onder leerlingen met ouders die zelf hoger onderwjs hebben afgerond
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 3a: Verschillen in doorstroom vmbo-basis naar mbo2 tussen groepen zijn klein
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 3b: doorstroom vmbo-kader naar mbo4 stabiel hoger onder leerlingen van hbo/wo opgeleide ouders
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 3c: doorstroom vmbo-gt naar mbo4 hoger onder leerlingen van mbo opgeleide ouders. Doorstroom naar mbo4 neemt onder alle groepen toe.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 3d: doorstroom havo naar hbo laagst onder leerlingen van hbo/wo opgeleide ouders. Doorstroom havo naar hbo is stabiel.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 3e: doorstroom vwo naar wo vergelijkbaar voor de verschillende sociale groepen
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 4a: meerderheid mbo2 gediplomeerden stroomt door. Sociale verschillen laatste jaar klein.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 4b: meerderheid mbo2 gediplomeerden stroomt door. Sociale verschillen laatste jaar klein.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 4c: Het aandeel dat doorstudeert in het hbo is afgenomen onder alle groepen. Dit sterker het geval onder studenten met mbo opgeleide ouders
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 4d: Het aandeel dat na het behalen van een hbo diploma doorstroom naar het wo is afgenomen onder alle groepen.

Toegankelijke tekstversie (PDF)

Ervaart u problemen met het bekijken van de informatie achter de tegels, download dan de teksversie als PDF met de conclusies van de monitor.

Download PDF