Emancipatie

Het kabinet streeft naar gelijke rechten voor vrouwen en lhbt’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders).

Kengetallen

Stelsel in beeld

Emancipatie staat voor onafhankelijkheid, weerbaarheid en gelijkwaardigheid van burgers. Een samenleving waarin iedereen veilig zichzelf kan zijn en mee kan doen, ongeacht sekse, seksuele voorkeur of genderidentiteit.

Vrouwen

De emancipatie van vrouwen kent een lange geschiedenis en ontwikkeling. Daarbij gaat het om onderwijs en werk, maar ook om veiligheid en gezondheid. Emancipatiemonitor 2020

Nederlandse vrouwen hebben hun achterstand in onderwijs al een tijd ingelopen en hebben steeds vaker betaalde baan, ook na de komst van kinderen. Maar zij werken vaak in deeltijd, verdienen minder, nemen de meeste zorgtaken op zich en zijn daardoor minder economisch zelfstandig dan mannen. Ook gaat het traag met de groei in het aandeel vrouwen in bèta en techniek en in hogere functies.

Wat betreft veiligheid en gezondheid is de aandacht voor sekseverschillen gegroeid. Maar veel vrouwen krijgen te maken met (seksueel) geweld, ook in relaties. En wat betreft gezondheid leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen, maar wel vaker in slechte gezondheid.

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender (lhbt's)

Nederland kent naar schatting 900.000 lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (lhbt’s). Van de mannen heeft 3% een seksuele voorkeur voor mannen en is 6% enigszins of evenveel op dezelfde sekse gericht.  Van de vrouwen heeft 1,4% een seksuele voorkeur voor vrouwen en is 15% enigszins of evenveel op dezelfde sekse gericht. Naar schatting 0,5% van de bevolking is transgender. Dat wil zeggen dat het gevoel een man of vrouw te zijn  niet gelijk is aan het bij geboorte toegewezen geslacht.

In Nederland is de acceptatie van homoseksualiteit de afgelopen jaren flink toegenomen. We zijn daarmee koploper in Europa en de wereld. Een grote meerderheid van de bevolking vindt dat lhbt’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat zelf willen. Dat is ook de basis voor wet- en regelgeving. Toch ervaren lhbt’s regelmatig discriminatie en kunnen ze niet overal veilig zichzelf zijn.