Gemeentelijke uitgaven aan cultuur

Gemeenten geven in 2017 gezamenlijk ruim 1,7 miljard euro uit aan cultuur. Per inwoner is dit gemiddeld 101 euro. Voor de gemeentelijke uitgaven geldt dat het door meerdere trendbreuken in de afgelopen jaren niet mogelijk is om de ontwikkeling van gemeentelijke uitgaven aan cultuur te presenteren. In Cultuur in Beeld 2016 is de ontwikkeling van de uitgaven door gemeenten tot en met 2015 opgenomen. Hieruit blijkt dat de cultuuruitgaven per inwoner tussen 2010 en 2015 zijn afgenomen.

Onderstaande tabel  toont een aantal gegevens met betrekking tot de gemeentelijke uitgaven aan cultuur van de G9 Cultuur. De tabel toont de totale uitgaven aan cultuur per gemeente op basis van de eigen begrotingen voor het jaar 2017. In dit bedrag zijn ook de uitgaven aan bibliotheken, archieven en cultuureducatie en bijdragen aan lokale pers en media opgenomen. Daarnaast bevat de tabel gegevens over het bedrag dat per inwoner aan cultuur wordt uitgegeven. In de laatste twee kolommen wordt het aantal meerjarige subsidies en het subsidiebedrag weergegeven.

Beeld: Things To Make And Do. Uit: Cultuur in Beeld 2017. Bron: OCW
Bron: totale uitgaven aan cultuur: opgave gemeenten, aantal inwoners: CBS, meerjarige subsidies: gegevensbank OCW

Totale uitgaven cultuur G9, aantal meerjarige subsidies en bijbehorend subsidiebudget

Dit jaar is aan de G9 en de overige gemeenten die binnen een Cultuurconvenantsregio 2017-2020 vallen, gevraagd om een opgave van de totale uitgaven aan cultuur en een specificatie naar sector. De volgende figuur geeft een overzicht van uitgaven per taakveld voor het jaar 2017. Het betreft een specificatie van de totale begrote uitgaven voor cultuur uit bovenstaande tabel.

Gemeentelijke uitgaven aan cultuur naar taakveld

Gemeentelijke uitgaven aan cultuur naar taakveld Bedragen in miljoenen euro's
Cultuurpresentatie, -productie en -participatieMusea en historische archievenCultureel erfgoedBibliothekenLokale pers en omroep en overig media
Amsterdam133,710,71,826,23,8
Rotterdam75,225,9018,90,5
Den Haag43,820023,21,5
Utrecht41,111,2712,10,7
Arnhem10,94,405,70,1
Eindhoven19,56,20,53,30,5
Enschede13,51,92,700
Groningen23,86,20,85,60,6
Maastricht15,10,62,15,90,4
Zwolle9,33,404,50,8
Deventer62,40,43,50,1
Hengelo5,60,50,22,40
Nijmegen8,6505,30,3
Ede3,71,50,42,70,2
Breda18,34,71,70,80,1
's-Hertogenbosch14,46,503,50,1
MRA- gemeenten excl. A'dam42,25,62,521,90,3

Gemiddeld gaat bijna 60 procent van de gemeentelijke uitgaven naar cultuurpresentatie, - productie en –participatie. Dit taakveld omvat uitgaven aan podiumkunstinstellingen, zoals podia, gezelschappen en festivals en kunst- en cultuureducatie. Aan bibliotheken en musea wordt gemiddeld bijna 20 procent van het budget uitgegeven. Dit is in lijn met de verantwoordelijkheid die zij hebben op deze terreinen. Uit de figuur is af te lezen dat er tussen gemeenten verschil zit in de verdeling van de middelen.

Opgave gemeenten o.b.v. begroting 2017 Brontabel als csv (693 bytes)