Overheidsuitgaven aan cultuur

Overheidsfinanciering vormt één van de inkomstenbronnen voor de culturele en creatieve sector. Financiering van cultuur door het rijk, de provincies en gemeenten raakt alle facetten van de culturele praktijk en alle typen beoefenaars en instellingen; direct via subsidies of indirect via investeringen in voorzieningen en infrastructuur. Alle drie de overheidslagen kennen een autonoom cultuurbeleid met een eigen geldstroom, maar kennen daarin ook een taakverdeling.

Deze taakverdeling tussen de overheidslagen is gebaseerd op de afspraken die zijn vastgelegd in het Algemeen Kader Interbestuurlijke Verhoudingen Cultuur tussen OCW, IPO en VNG en ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Het rijk ondersteunt instellingen van (inter)nationale betekenis via de landelijke basisinfrastructuur cultuur en de cultuurfondsen. Het heeft verder verantwoordelijkheid ten aanzien van het behoud van de rijkscollectie, instandhouding van rijksmonumenten, cultuureducatie, het bibliotheekstelsel en archiefvoorzieningen.
  • Provincies zijn verantwoordelijk voor bovengemeentelijke coördinatie op regionaal niveau en de financiering van provinciale collecties. In sommige gevallen ondersteunen provincies ook het cultuuraanbod.
  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor accommodaties van culturele instellingen en voor de financiering van het beheer van gemeentelijke collecties. Zij subsidiëren lokaal aanbod, podia, bibliotheken, muziekscholen en financieren van het beheer van gemeentelijke musea.

Totale overheidsuitgaven aan cultuur, 2017

Totale overheidsuitgaven aan cultuur, 2017 bedragen x miljoen euro
Overheidslaagbedrag (x mln euro)
Gemeenten1729
Provincies247
OCW (Artikel 14)839

De totale overheidsuitgaven aan cultuur bedragen in 2017 circa € 2,8 miljard . Hiervan nemen gemeenten met circa 61 procent het grootste deel voor hun rekening. Het aandeel van het rijk bedraagt ongeveer 29 procent en het aandeel van provincies 10 procent. Het aandeel van de verschillende overheidslagen in de totale uitgaven blijft stabiel, terwijl de oorspronkelijke taakverdeling aan verandering onderhevig is.

CBS, OCW; bewerking OCW Brontabel als csv (89 bytes)