Percentage leerlingen dat eind groep 8 de referentieniveaus voor rekenen, lezen en taalverzorging beheerst

Jaarlijks wordt op basis van de eindtoetsen gepeild hoe leerlingen scoren op leesvaardigheid, taalvaardigheid en rekenvaardigheid. 

De onderstaande grafiek laat het percentage leerlingen zien dat de referentieniveaus voor rekenvaardigheid, leesvaardigheid en taalvaardigheid beheerst.

De referentieniveaus schrijven voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Referentieniveaus helpen scholen om hun onderwijs in taal en rekenen te verbeteren. Alle referentieniveaus samen heten het referentiekader voor taal en rekenen.

Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen.

De grafiek laat in percentages zien hoeveel leerlingen in het basisonderwijs die in groep 8 een eindtoets gemaakt hebben in schooljaar 2021-2022 het fundamentele niveau en het streefniveau hebben behaald. Leerlingen met een reden tot ontheffing of leerlingen die een andere reden hebben om niet deel te nemen, worden niet meegenomen.

Percentage leerlingen referentieniveau rekenvaardigheid, leesvaardigheid en taalvaardigheid

Percentage leerlingen referentieniveau rekenvaardigheid, leesvaardigheid en taalvaardigheid Percentages (%)
Vaardigheidonder fundamenteel niveaufundamenteel niveaustreefniveau
Rekenen7%50%42%
Leesvaardigheid2%25%73%
Taalvaardigheid3%35%62%

Duidelijk is dat veel leerlingen minimaal het fundamentele niveau (1F) beheersen. Voor lees- en taalvaardigheid geldt dat minder dan 3% van de leerlingen het fundamentele niveau niet haalt. Bij rekenen is het iets meer met 7,4% van de leerlingen die het fundamentele niveau niet haalt. Het streefniveau wordt echter minder vaak behaald. Bij leesvaardigheid wordt dit -met 73% - nog het vaakst behaald. Bij taalvaardigheid met 62% al iets minder vaak en bij rekenvaardigheid met 42% het minst vaak.

Brontabel als csv (148 bytes)