Leerlingendaling in het vmbo

Er worden in Nederland steeds minder kinderen geboren. Het gevolg hiervan is een lagere instroom van leerlingen op de basisschool en op termijn ook op de middelbare school. De verwachting is dat het aantal leerlingen dat het vmbo volgt sterker zal dalen dan het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. In de bovenbouw van het vmbo zal de daling de komende jaren naar verwachting 21% zijn. Voor het voortgezet onderwijs als geheel wordt een leerlingdaling van 12% verwacht.

De nieuwe thema-analyse ‘Leerlingendaling in het vmbo’ laat de effecten zien van het dalende aantal vmbo-leerlingen op de deelname aan en het aanbod van vmbo-profielen. In deze thema-analyse zijn de huidige afdelingsvakken omgezet in de profielen die vanaf schooljaar 2016/’17 zullen gaan gelden. Per profiel wordt de ontwikkeling in leerlingaantallen getoond gedurende de periode 2008/’09 tot 2014/’15. Daarnaast geeft de analyse de regionale spreiding aan in de ontwikkelingen in aantallen leerlingen per profiel. Tenslotte is de regionale dekking per profiel in kaart gebracht.